Parent Portal

parents_banner.jpg
3becef032bf7041cecf1cc09a0cabf56_icon.png
 

Wilma

Oppilaat voivat nähdä Wilmasta kotitehtävänsä ja koepäivämääränsä, lukea tiedotteita ja viestiä opettajiensa kanssa. Opettajat merkitsevät Wilmaan oppilasarvioinnit ja oppilaiden poissaolot sekä viestivät oppilaiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta oppilaiden poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.


lataus.jpg

lounas ja välipalat

Vanhemmat ostavat lapsilleen koululounaan. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus ostaa välipaloja. Ruokalistat julkaistaan viikoittain koulun kotisivulla.


books-1246674_960_720.jpg

kirjalistat

Vanhempien tulee ostaa lapsilleen koulukirjat vuosittain. Tämän vuoden kirjalistat löytyvät oheisten linkkien takaa.


_DSC1533.jpg

oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmässä eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä oppilaiden hyvinvoinnin puolesta, kukin omalla vastuualueellaan.

Oppilashuollon koordinaattori toimii yhteyshenkilönä opettajien, vanhempien ja johdon välillä oppilashuollollisissa asioissa esikoulussa, ala- sekä yläkoulussa.

Hän huolehtii oppilashuollon asiakirjoista ja tekee yhteistyötä työtovereidensa kanssa esimerkiksi uusien opetusmenetelmien kehittämiseksi.

Kouluterveydenhoitaja palvelee koko kouluyhteisöä terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja huolehtii äkillisesti sairastuneista oppilaista kesken koulupäivän ja antaa ensiapua tapaturmien sattuessa. Jokavuotisilla terveystarkastuksilla pyritään ylläpitämään koululaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kouluterveydenhoitajan velvollisuuksiin kuuluu terveysneuvonta ja ensiapukoulutuksen järjestäminen, niin oppilaille, kuin henkilökunnallekin.

ESH:n kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä muiden terveyden- huollon ammattilaisten kanssa, sekä toimii yhteyshenkilönä koulun ja perheiden välillä terveystietoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella myös perheeseen liittyvistä asioista koulukuraattorin kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Koulukuraattoriin voivat olla yhteydessä oppilas itse, vanhemmat tai koulun aikuiset.

Koulupsykologi avustaa oppilaita akateemisesti, sosiaalisesti, henkisesti ja käytännöllisesti. Koulupsykologi tekee yhteistyötä oppilaiden, henkilökunnan, vanhempien ja muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa tavoitteenaan oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Koulupsykologi tarjoaa myös tarvittaessa psykologin palveluja sekä oppilaille että perheille.

Erityisopettaja on vastuussa tehostetun tuen ja yksilöidyn opetuksen antamisesta. Hän osallistuu koulun oppilashuoltoryhmän työhön sekä henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen.

Koulumme erityisopettaja opettaa kaikkia ikäluokkia (esikoulu-yläkoulu) kaikissa kieliosastoissa(suomi, englanti, ranska).

Useimmiten erityisopetusta tarvitsevilla oppilailla on kielellisiä tai matemaattisia vaikeuksia. Lisätukea annetaan tavallisesti 1-2 kertaa viikossa joko yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Tuen pääpaino on luokilla P1-2, erityisesti panostetaan lukemaan oppimiseen ja matemaattisiin taitoihin, koska ne muodostavat pohjan koko tulevalle koulu-uralle.

Erityisopettaja työskentelee oppilaiden kanssa heidän henkilökohtaisista lähtökohdistaan yhteistyössä luokan-/aineenopettajan ja vanhempien kanssa. Tuen muoto päätetään tapauskohtaisesti.


_DSC2399.jpg

iltapäivätoiminta

Koulu järjestää iltapäivätoimintaa joka päivä klo 17.30 saakka. Ohjaajat ovat päteviä ja kokeneita oman alansa asiantuntijoita. Toimintaan osallistuminen on maksullista.


Screenshot 2018-02-01 10.04.19.png

vanhempainyhdistys

ESHPA on aktiivinen ja tärkeä yhteistyökumppani koko kouluyhteisölle. ESHPA vaalii avointa kommunikaatiota ja tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden verkostoitumiseen. ESHPA tukee koulutyötä ja osallistuu koulun arkeen monin eri tavoin.


 
KiVa_Koulu.png

Kiusaamisen vastainen ohjelma

Kiva Koulu-ohjelma on valtakunnallinen, opetusministeriön rahoituksella kehitettävä ja vahvasti tutkimustietoon perustuva ohjelma, joka on kehitetty kiusaamisen vastaiseksi työvälineeksi kasvattajien käyttöön. KiVa Koulu on kehitetty Turun yliopistossa. KiVa Koulu-ohjelmassa keskitytään paitsi kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen, myös mahdollisimman tehokkaaseen puuttumiseen kiusaamistapauksissa. Lisäksi sillä on positiivinen vaikutus kouluympäristöön; opiskelijat haluavat olla koulussa ja heidän akateeminen motivaationsa sekä saavutukset ovat parantuneet. Kiva vähentää myös opiskelijoiden ahdistusta ja masennusta.

Me olemme KiVa Koulu!